Jak się dostać do DPS?


Do DPS-ów kierują ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać, powinno być spotkanie z pracownikiem socjalnym i złożenie wniosku. Przeprowadza on rodzinny wywiad środowiskowy w twoim miejscu zamieszkania. Sprawdza sytuację zdrowotną, materialną i życiową. Na tej podstawie stwierdza, czy nie ma możliwości świadczenia usług opiekuńczych w domu przez rodzinę lub gminę. Ponadto, pomoże zebrać potrzebne dokumenty.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jeżeli chcesz zasięgnąć więcej informacji, poczytaj: